Pedicurepraktijk Het Groene Woud
Medisch pedicure

Privacy / AVG beleid.

Privacy policy

Pedicurepraktijk Het Groene Woud hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.In deze privacy policy willen we heldere transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsvorm.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoongegevens.Pedicurepraktijk Het Groene Woud houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,waaronder de algemene verordening gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        -uw persoonsgegevens verwerken in overeensteming met het doel waardoor deze verstrekt zijn, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy;

·        -verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn gestrekt;

·        -op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.  

Als pedicurepraktijk Het Groene Woud zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Verwerking van persoonsgevens van Klanten of Leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicurepraktijk Het Groene Woud verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·        - Administratie doeleinden

·        - Communicatie over de opdracht en/of uitnodigen;

·        - het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht    

Grondslag voor deze persoonsgevens is:

- de overeengekomen opdracht  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Het Groene Woud de volgende persoonsgevens van u vragen.  

·        - Voornaam;

·        - tussenvoegsel

·        - achternaam;

·        - telefoonnummer;

·        - E-mailadres;

·        - geslacht    

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Het Groene Woud opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·        -gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.      

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees  

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Pedicurepraktijk Het Groene Woud verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)  

·        - het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen    

Grondslag voor deze persoongegevens is:

- het inschrijven formulier nieuwsbrief;  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Het Groene Woud de volgende persoonsgegevens van u vragen:  

·        - voornaam;

·        -tussenvoegsel;

·        -achternaam;

·        -E-mailadres.  

Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Het Groene Woud opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)

- gedurende de periode dat men aangemeld is.  

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrtekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·        - het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

·        - het verzorgen van de (financiele) administratie

·        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;    

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan een andere partij waarmee wij geen verwerkings overeenkomst hebben afgesloten.Met deze partij(en) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt.In een dergelijke geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.  

Minderjarig

Wij verstrekken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Pedicurepraktijk Het Groene Woud bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

·        - alle personen die namens Pedicurepraktijk Het Groene Woud van uw gegevens kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

·        - we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;

·        - wij peseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·        - wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische problemen;

·        - wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·        -eventuele medewerkers, stagiares zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;    

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door 1 van onze verwerkers.Ook heeft u recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.  

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking vanuw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direcy contact met ons op te nemen.Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.U heeft altijd recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u na aanleiding van ons privacy statement nog vragen heeft neem dan contact met ons op.Wij staan u graag te woord.


Pedicurepraktijk Het Groene Woud